Cơ chế hoạt động
Ban thường trực Phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,: Chỉ đạo định hướng hoạt động chung, xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức các nước, quan hệ với chính phủ, các bộ ngành,..Giúp việc cho Ban thường trực là các phòng ban chức năng,..

Công ty VCCI EXPO triển khai các hoạt động cụ thể liên quan việc tổ chức các cuộc HCTL trong nước và quốc tế.
  • Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo và căn cứ vào kế hoạch hàng năm, VCCI EXPO có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức HCTL đệ trình Ban thường trực phê duyệt.
  • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước lên kế hoạch và lập đề án chi tiết tổ chức các cuộc HCTL.
  • Triển khai các bước cụ thể để tổ chức các cuộc HCTL.
  • Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động công tác tổ chức HCTL hàng năm, kiến nghị đề xuất kế hoạch phương hướng hoạt động cho các năm sau.
  • Thực hiện và triển khai công tác tư vấn, tập hợp và kiến nghị giúp Ban thường trực Phòng Thương mại xuất với các cơ quan Chính phủ, xây dựng điều chỉnh các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động XTTM trong lĩnh vực HCTL, trưng bày hàng hóa, quảng cáo thương mại, khuyến mại,..
 
© 2008 Copyright by VCCI EXPO. All rights reserved.
Thiết kế Website DTN