Tin t?c s? ki?n
Nh?t giúp Vi?t Nam th?c thi chính sách c?nh tranh
Hà N?i (TTXVN) – Nh?t B?n v?a cam k?t s? giúp Vi?t Nam ??y m?nh vi?c th?c thi Lu?t c?nh tranh c?ng nh? th?c hi?n chính sách c?nh tranh t?i Vi?t Nam.
Tr??ng ??i di?n C? quan H?p tác Qu?c t? Nh?t B?n (JICA) Hiroaki Nakagawa và C?c tr??ng C?c qu?n lý c?nh tranh B?ch V?n M?ng ngày 3/9 ?ã ký k?t d? án “T?ng c??ng n?ng l?c c?nh tranh và th?c thi chính sách c?nh tranh t?i Vi?t Nam” trong giai ?o?n t? 9/2008 ??n  6/2010.
Read more...
 
??y m?nh ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam -Th?y S?
C?c Xúc ti?n th??ng m?i (B? Công Th??ng) v?a ký k?t tho? thu?n h?p tác v?i T? ch?c Xúc ti?n xu?t nh?p kh?u và ??u t? c?a Th?y S? (OSEC) ?? th?c hi?n các ho?t ??ng trong Ch??ng trình Xúc ti?n nh?p kh?u t? Th?y S? (SIPPO), h? tr? thúc ??y xu?t kh?u trong khu v?c t? nhân c?a Vi?t Nam và ??y m?nh nh?p kh?u vào th? tr??ng Th?y S?.
Read more...
 
Làng ngh? th? ?ô m? r?ng: Khát v?n và nguyên li?u

T? ngày 1-8, vùng ??t tr?m ngh? h?p nh?t v?i Hà N?i, Th? ?ô tr? thành m?t trong nh?ng n?i có nhi?u làng ngh? nh?t trong c? n??c.

V?i ?u th? gi?i quy?t ngu?n lao ??ng l?n khu v?c nông thôn, làng ngh? s? ?óng góp tích c?c vào công cu?c CNH-H?H nông nghi?p nông thôn. Tuy nhiên, các làng ngh? ?ang ??ng tr??c nhi?u khó kh?n b?i giá c? t?ng ??t bi?n ngu?n nguyên li?u và v?n thi?u tr?m tr?ng.

Read more...
 
VN và M? Latinh có nhi?u ti?m n?ng h?p tác
Hà N?i (TTXVN) - Theo B? tr??ng Công Th??ng V? Huy Hoàng, Vi?t Nam và các n??c M? Latinh có nhi?u kh? n?ng h?p tác kinh t? th??ng m?i và ?ang cùng nhau n? l?c c? th? hoá các kh? n?ng ?ó b?ng các d? án, tho? thu?n và hi?p ??nh trong th?i gian t?i.
Read more...
 
Giá d?u m? th? gi?i gi?m m?nh
Hà N?i (TTXVN) - Trong ngày giao d?ch ??u tu?n, ngày 1/9, giá d?u m? trên th? tr??ng th? gi?i ?ã b?t ng? gi?m t?i h?n 4 USD/thùng, xu?ng còn d??i 110 USD/thùng, m?c th?p nh?t trong 4 tháng qua.
Read more...
 
© 2008 Copyright by VCCI EXPO. All rights reserved.
Website Designed by DTN